Regulamin

Poniższy regulamin obowiązuje od 25.12.2014
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1
Postanowienia ogólne
1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym soundlovemedicine.pl (Sklep), jest SOUNDLOVE MEDICINE Krzysztof Lottig NIP 6252077643 (Sprzedający).
2. Adres korespondencyjny Sklepu to: Ul. Głowackiego 3 64-920 Piła.
Adres poczty elektronicznej Sklepu to kontakt@soundlovemedicine.pl
3. Sprzedający świadczy Kupującym usługi określone w niniejszym Regulaminie (Regulamin) na zasadach w nim przewidzianych.
4. Kupującym jest każda korzystająca ze Sklepu osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
5. Korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu oznacza uprzednią akceptację Regulaminu. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez kliknięcie przez Kupującego pola wyboru („Dodaj wybrane do koszyka” lub „Dodaj do koszyka”) dostępnego w Sklepie.
6. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony Sklepu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Explorer, Firefox, Opera lub Chrome w wersjach zarówno na komputery stacjonarne, jak i na urządzenia mobilne, w ich ostatniej wersji stabilnej na dzień korzystania. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Podczas rejestracji i korzystania ze Sklepu wymagane jest, aby przeglądarka Kupującego akceptowała informacje elektroniczne (cookies), o których mowa w niniejszym Regulaminie poniżej.

§2
Konto Kupującego i składanie zamówień
1. Kupujący może dokonywać zakupów w Sklepie bez rejestracji albo po zarejestrowaniu.
2. Rejestracja Kupującego polega na utworzeniu Konta w Sklepie (Konto).
3. Założenie Konta jest dobrowolne, nieodpłatne i wymaga podania: aktywnego adresu e-mail, wyboru loginu oraz hasła oraz zaakceptowania Regulaminu.
4. Po założeniu Konta, na wskazany przy rejestracji adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie tego linku aktywacyjnego kończy proces zakładania Konta.
5. Korzystanie z Konta wiąże się z określonymi funkcjonalnościami, takimi jak:
a. zapamiętanie danych adresowych Kupującego;
b. historia zakupów.
6. Kupujący, który dokonał rejestracji może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto podając login i hasło wskazane podczas rejestracji.
7. Podczas zakładania Konta, Kupujący zapisuje na Koncie dane do wysyłki.
a. W przypadku, gdy formularz wypełnia Kupujący będący konsumentem są to:
i. imię i nazwisko;
ii. adres zamieszkania (ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, państwo);
iii. numer telefonu.
8. Zatwierdzając wyżej wskazane dane Kupujący oświadcza jednocześnie, iż dane te są prawdziwe i prawidłowe. Sprzedający może w związku z realizacją zamówienia dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych adresowych i kontaktowych wprowadzonych przez Kupującego.
9. Sprzedający może odmówić zarejestrowania Kupującego jeżeli zachodzą przypadki określone w §2 ust. 11 Regulaminu poniżej.
10. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Kupującego może zostać wysłane drogą elektroniczną na adres kontakt@soundlovemedicine.pl
11. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
a. cel rejestracji bądź charakter korzystania z Konta przez Kupującego jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu bądź zakłóca funkcjonowanie Sklepu;
b. prawidłowość podanych przez Kupującego danych budzi uzasadnione wątpliwości, których nie uda się usunąć poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy;
c. Kupujący nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu 12 miesięcy od ostatniej aktywności;
d. Kupujący w sposób uporczywy bądź rażący narusza postanowienia Regulaminu.
12. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedającego zostanie przesłane na podany przez Kupującego przy rejestracji adres e-mail. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Sprzedającego, ponowna rejestracja Kupującego jest możliwa za uprzednią zgodą Sprzedającego.
13. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą obydwu stron, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie wpływa na wykonanie zawartych umów sprzedaży, chyba że obydwie strony zdecydują inaczej.
14. Termin wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o którym mowa wyżej, wynosi 14 dni.
15. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta oraz jego usunięciem.

§3
Zawarcie umowy sprzedaży
1. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów przedstawianych na stronie Sklepu.
2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są Sprzedający i Kupujący.
3. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną.
4. Wizerunki towarów zamieszczone na stronie Sklepu mogą w nieznacznym stopniu różnić się od produktów oryginalnych.
5. Informacje o towarach oraz ich ceny zamieszczone na stronie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami – dalej jako Kodeks Cywilny) i nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 §1 lub 543 Kodeksu Cywilnego.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów przedstawianych na stronie Sklepu. Nie dotyczy to zamówień przyjętych do realizacji.
7. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Kupującym posiadającym Konto, jak i z Kupującym niezarejestrowanym. Kupujący niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
a. podać dane wymagane do rejestracji Konta oraz dane do wysyłki;
b. zapoznać się z postanowieniami Regulaminu oraz je zaakceptować.
8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać o dowolnej porze i dniu tygodnia, przy czym zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13.00, a także w soboty, w niedziele oraz w święta, będą realizowane w następnym dniu roboczym.
9. Złożenie przez Kupującego zamówienia w Sklepie stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego i składa się z następujących czynności:
a. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu poprzez dodanie ich do koszyka (kliknięcie przycisku „Dodaj wybrane koszyka” lub „Dodaj do koszyka”);
b. wybrania sposobu zapłaty i dostawy;
c. zalogowania na Konto bądź podania danych wymaganych do realizacji zamówienia;
d. dokonania zamówienia (kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”). Dokonanie zamówienia powoduje powstanie po stronie Kupującego obowiązku zapłaty ceny za zamówienie.
10. Zarówno przed, jak i po dokonaniu przez Kupującego zamówienia zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia zawierające następujące informacje:
a. zamówione towary;
b. jednostkowa oraz łączna cena zamówionych towarów, w tym kosztów dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów;
c. wybrany sposób płatności;
d. wybrany sposób dostawy;
e. numer zamówienia;
11. Modyfikowanie elementów zamówienia oraz danych jest możliwe do chwili dokonania zamówienia. Ewentualna późniejsza zmiana danych jest możliwa jedynie poprzez kontakt ze Sprzedającym drogą elektroniczną, do chwili wysłania Zamówienia przez Sprzedającego do Kupującego.
12. Oferta jest wiążąca dla Sprzedającego przez 3 dni robocze, po czym wygasa.
13. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 3 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Kupującego adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
a. zaakceptowania zamówienia, co prowadzi do zawarcia umowy w dniu złożenia oświadczenia;
b. odmowy przyjęcia zamówienia, co prowadzi do nie zawarcia umowy;
c. przedstawienia propozycji zmian w ofercie wynikających w szczególności z braku towaru w magazynie bądź u dostawcy. Do zawarcia umowy na podstawie zmienionej oferty, konieczna jest jej akceptacja przez Kupującego. Jeżeli akceptacja przez Kupującego nie nastąpi w ciągu 3 dni roboczych, oferta wygasa.
14. Zamówienia mogą być również składane drogą telefoniczną, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem telefonu +48 791913068
15. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 14 dni. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostawy.
16. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Ewentualna wysyłka towaru za granicę wymaga indywidualnego uzgodnienia warunków z Kupującym.
17. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata. W sytuacji wskazania przez Kupującego nieprawidłowego adresu bądź nieodebrania zamówienia dostarczonego pod wskazany przez Kupującego adres, Kupującego obciążają koszty zwrotu przesyłki oraz ewentualnie ponownej dostawy zamówienia pod ten sam lub inny adres.
§4 Zakupy produktów elektronicznych (plików do pobrania)
1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1.1 Niezwłocznie po złożeniu zamówienia w Sklepie Zamawiający otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy.
1.2. Realizacja zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Kupuję i Płacę”
1.3 Zamawiający jest informowany o etapie realizacji swojego zamówienia.
1.4. Zamawiający może zmienić lub anulować zamówienie do momentu udostępnienia Zamawiającemu linków do stron umożliwiających ściągnięcie zakupionego Produktu
1.5. Jeśli z jakichś powodów niemożliwe jest dostarczenie zamówionego Produktu, Serwis poinformuje o tym Zamawiającego i zaproponuje inny Produkt lub dokona zwrotu zapłaconych lub nadpłaconych pieniędzy – wedle życzenia Zamawiającego oraz pod warunkiem dostępności towaru.
1.6 Po skutecznym dokonaniu zapłaty całości należności Zamawiający otrzymuje niezwłocznie na wskazane przez niego konto poczty elektronicznej e-mail potwierdzenie uiszczenia należności i dokonania zakupu zamówionego Produktu.
1.7. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Zamawiającego. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu przez Serwis.
2. DOSTARCZENIE PRODUKTÓW
2.1. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Zamawiającego wiadomość e-mail, zawierająca informacje o możliwości rozpoczęcia pobierania zakupionych Produktów w postaci plików. Zamawiający może rozpocząć pobieranie Produktów logując się na swoje konto w serwisie i korzystając z Panelu użytkownika w Serwisie gdzie znajdują się linki do pobierania zakupionych Produktów.
2.2. Zakupione pliki „mp3” dostarczane są poprzez udostępnienie linka umożliwiającego pobranie pliku „mp3”. Link taki umieszczony zostaje na Koncie Klienta po opłaceniu Zamówienia.
2.3. Sklep SOUNDLOVE MEDICINE został stworzony tak, aby Klient mógł pobrać zakupiony plik „mp3” bezpośrednio po potwierdzeniu płatności przez operatora płatności elektronicznych. W przypadku, gdyby jednak dostawa nie została zrealizowana w ten sposób, Sprzedawca zobowiązuje się umożliwić pobranie zakupionego pliku „mp3” najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta.
2.4. Dostawa pliku „mp3” w formie elektronicznej jest bezpłatna.
3. TRYB MIESZANY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
3.1. Sklep Soundlove Medicine umożliwia składanie zamówień w trybie mieszanym, czyli obejmujących zarówno produkty fizyczne jak i elektroniczne.
3.2. Zamawiający składa jedno zamówienie, dokonuje jednej płatności za całe zamówienie, dostawa dla Produktów fizycznych następuje za pomocą wybranego operatora przesyłek pocztowych, dostawa dla Produktów elektronicznych realizowana jest poprzez udostępnienie linków do pobrania Produktów lub jest uzgodniona indywidualnie.
3.3. Dla zamówienia złożonego w trybie mieszanym nie jest dostępna metoda płatności za pobraniem.

§5
Ceny i sposoby płatności
1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu:
a. podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
b. nie zawierają kosztów przesyłki;
c. mogą w każdej chwili ulec zmianie. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
2. Cennik dostawy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
a. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego;
b. przelewem on-line: Przelewy24
c. przy odbiorze (za pobraniem; niedostępne w przypadku dostawy zagranicznej lub zakupów produktów elektronicznych – plików do pobrania);
d. gotówką (przy odbiorze osobistym);
4. Dane do przelewu są następujące:

Krzysztof Lottig
Millennium Bank nr konta: 95 1160 2202 0000 0002 7136 4936

5. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek bankowy Sprzedającego. W tytule przelewu zamawiający powinien podać numer zamówienia.
6. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
7. W przypadku płatności gotówką, przy odbiorze osobistym, towar wydawany jest w siedzibie Sklepu, po weryfikacji poprawności danych Kupującego i zapłaty ceny.
8. W przypadku płatności kartą płatniczą lub za pomocą systemów płatności elektronicznych Kupujący oświadcza, że zapoznał się z zasadami płatności oferowanymi przez tych operatorów i będzie się do nich stosował.
9. Sprzedający wystawia paragony fiskalne oraz faktury VAT, jeżeli taką opcję wybrano podczas dokonywania zamówienia.

§6
Odstąpienie od umowy sprzedaży
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów (Dz.U.2014.827, dalej jako ustawa o prawach konsumentów) Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu przepisów wskazanej ustawy, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Sprzedający otrzymał oświadczenie Kupującego o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Kupującego pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.
2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w sytuacji zakupu:
a. umowy o świadczenie usług jeśli Kupujący wyraził zgodę na to, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo do odstąpienia od umowy, o czym został poinformowany przez Sprzedającego przed rozpoczęciem świadczenia;
b. umowy, której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c. umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę;
3. Podejmując decyzję o odstąpieniu od umowy Kupujący musi poinformować o tym Sprzedającego poprzez złożenie Sprzedającemu jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu.
Oświadczenie może zostać wysłane na adres Sprzedającego, przesłane drogą elektroniczną na adres kontakt@soundlovemedicine.pl
Kupujący do złożenia oświadczenia o odstąpieniu może wykorzystać wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest do pobrania pod adresem: www.soundlovemedicine/sklep
4. Jeśli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres jego poczty elektronicznej.
5. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru a Kupujący ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Kupującego dodatkowych kosztów dostawy towaru.
6. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego Kupujący skorzystał nabywając produkt, chyba, że Kupujący wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu towaru, za który płatność dokonywana była przez konsumenta przy odbiorze (przesyłka za pobraniem), w zależności od wyboru Kupującego i za jego zgodą zwrot płatności następuje na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego lub w formie przekazu pocztowego.
7. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący jest obowiązany odesłać towar na adres Sklepu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
10. Odstąpienie od umowy jest możliwe wyłącznie pod warunkiem nie usunięcia oryginalnego opakowania towaru w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta.

§7
Usługi świadczone za pośrednictwem poczty e-mail
1. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego „Newslettera” oraz wiadomości e-mail na podany przez Kupującego adres poczty e-mail.
2. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę Sklepu do nieokreślonej liczby Kupujących.
3. Usługa subskrypcji „Newslettera” Sklepu jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego Kupującego, który założył Konto lub się do niego zapisał poprzez formularz na stronie.
4. Zamówienie usługi „Newsletter” następuje poprzez wyrażenie zgody przy rejestracji lub poprzez formularz dostępny na stronie.
5. Kupujący może cofnąć zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych wysyłając e-mail z takim żądaniem na adres: kontakt@soundlovemedicine.pl bądź korzystając z linku dostępnego w wysyłanych przez sklep treściach.
6. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
7. Każdy „Newsletter” lub inna poczta elektroniczna pochodząca od Sprzedającego zawiera:
7.1. informację o nadawcy;
7.2. określenie treści wiadomości w polu „temat”;
7.3. informację o sposobie rezygnacji.

§8
Reklamacje dotyczące towarów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Kupującemu, przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, czyli funkcjonowania Sklepu.
2. Jeżeli towar ma wadę Kupujący uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni produkt na wolny od wad, albo usunie wadę. Ponadto, jeżeli produkt ma wadę Kupujący może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
3. Jeżeli Kupujący złoży którekolwiek z oświadczeń, o których mowa powyżej, a Sprzedający nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że oświadczenie Kupującego zostało uznane przez Sprzedającego za uzasadnione.
4. W celu sprawniejszego rozpatrzenia reklamacji, jej zgłoszenie może zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu dostępnym na pod adresem www.soundlovemedicine/sklep zawierającym:
3.1 imię i nazwisko (nazwę) Kupującego;
3.2 numer zamówienia;
3.3 opis niezgodności towaru z umową bądź rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu;
3.4 datę zakupu.
5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: kontakt@soundlovemedicine.pl
6. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający zwróci Kupującemu koszt odesłania wadliwego towaru na adres Sprzedającego.
7. W sytuacji uszkodzenia towarów w transporcie przez firmę kurierską prosimy o sporządzenie
w obecności kuriera protokołu uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformowanie Sprzedającego o zaistniałym fakcie mailowo pod adresem e-mail: kontakt@soundlovemedicine.pl Jeżeli charakter uszkodzenia wskazuje, iż do jego powstania doszło w trakcie transportu, brak sporządzenia wspomnianego protokołu uszkodzenia może stanowić podstawę nieuwzględnienia roszczeń skierowanych przez Kupującego.

§9
Prawa i obowiązki stron
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
2. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do czasowego, jednak nie dłuższego niż 48 godzin wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu.
3. Kupujący w przypadku zmiany danych wskazanych podczas rejestracji jest zobowiązany do ich zaktualizowania na swoim Koncie.
4. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i zabezpieczenia loginu oraz hasła dostępu do Konta.
5. Kupującemu nie wolno przekazywać treści bezprawnych z wykorzystaniem Sklepu.
6. Kupujący zobowiązuje się także do korzystania z treści zamieszonych na stronie Sklepu wyłącznie w ramach swojego użytku osobistego, a ponadto do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego.

§10
Dane osobowe oraz pliki typu „cookies”
1. Korzystając z usług świadczonych przez Sklep Kupujący wyraża zgodę na:
1.1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedającego w celu realizacji umowy oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Sklep;
1.2. Kupujący wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia. Zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
1.3. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Kupującego w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sklep oraz w celach statystycznych.
2. Przy rejestrowaniu Konta bądź z poziomu strony internetowej, Kupujący wyraża zgodę na:
2.1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedającego w celach marketingowych i reklamy;
3. Podczas zakładania Konta Kupujący podaje następujące dane osobowe:
3.1. login – którym Kupujący będzie posługiwał się podczas korzystania ze Sklepu;
3.2. swój adres poczty elektronicznej.
4. W celu realizacji zamówienia, niezbędne jest też podanie przez Kupującego:
4.1. imienia i nazwiska;
4.2. adresu zamieszkania (miasto, kod pocztowy, ulica wraz z numerem budynku i mieszkania, państwo);
4.3. numer telefonu;
4.4. swój adres poczty elektronicznej.
5. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, i podmioty przez niego upoważnione dokonują przetwarzania danych osobowych Kupujących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu.
6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest całkowicie dobrowolne. Sprzedający nie weryfikuje podanych danych osobowych (innych niż dane kontaktowe i adresowe w związku z realizacją zamówienia), jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług w przypadku niepodania przez Kupującego niezbędnych danych osobowych lub podania danych nieprawidłowych lub danych nieprawdziwych.
7. Kupujący przysługuje uprawnienie do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
8. Skorzystanie ze wspomnianych uprawnień wymaga przesłania do Sprzedającego na adres poczty elektronicznej kontakt@soundlovemedicine.pl odpowiedniego żądania zawierającego wskazanie imienia i nazwiska (nazwy) Kupującego.
9. Usunięcie Konta Kupującego jest równoznaczne z trwałym i nieodwracalnym usunięciem przez Sprzedającego danych Kupującego i zaprzestając przetwarzania jego danych osobowych Kupującego. Niemniej, Sprzedający zastrzega sobie możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Kupującego, po usunięciu Konta na ewentualne potrzeby zgłaszane przez Policję lub prokuraturę oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do chwili ich rozliczenia.
10. Kupujący wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego następujących danych technicznych i technologicznych:
10.1. adres IP;
10.2. wywołany adres internetowy (URL);
10.3. adres internetowy, z którego Kupujący przeszedł na strony Sklepu;
10.4. rodzaj przeglądarki, z jakiej Kupujący korzysta;
10.5. innych informacji transmitowanych protokołem http.
11. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie przez Sprzedającego na komputerze Kupującego informacji elektronicznych (niewielkich plików elektronicznych tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Sprzedającego.
11.1. Celem gromadzenia i uzyskiwania przez Sprzedającego dostępu do nich tych informacji elektronicznych jest wyłącznie zwiększenie funkcjonalności Usług, w szczególności:
11.1.1.1. utrzymania sesji Kupującego (po zalogowaniu), dzięki której Kupujący nie musi na każdej stronie wpisywać loginu i hasła;
11.1.1.2. lepszego dopasowania serwisu do potrzeb Kupujących;
11.1.1.3. tworzenia statystyk;
11.1.1.4. prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Kupującego;
11.1.1.5. tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
11.2. Te informacje elektroniczne nie mają na celu gromadzenia danych osobowych Kupującego, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Kupującego, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Kupującego za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Kupującego przeglądarki internetowej.
11.3. Kupujący ma możliwość w każdym momencie określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sprzedającego do tej informacji za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Kupującego przeglądarki internetowej.
11.4. Kupujący ma możliwość w każdym momencie uniemożliwienia przechowywania przez Sprzedającego tych informacji elektronicznych na komputerze Kupującego.

§11
Postanowienia końcowe
1. Kupujący może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w dowolnej chwili na stronie Sklepu, w tym pobrać jego kopię oraz sporządzić wydruk.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronie Sklepu. O każdej zmianie oraz wynikającej z tego możliwości wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni zarejestrowani Kupujący zostaną poinformowani. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

Załącznik nr 1
Formularz Odstąpienia od Umowy

Sprzedający (Adresat):
SOUNDLOVE MEDICINE
Krzysztof Lottig
ul. Wrzosowa 43
05-220 Zielonka
NIP 6252077643
Klient
• imię i nazwisko:
• adres:
• adres e-mail:
• tel. kontaktowy:

Oświadczenie o odstąpieniu
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży opisanych poniżej towarów.
Opis towarów zakupionych w Sklepie:
Data zawarcia umowy sprzedaży:
Cena brutto:
Numer zamówienia:
Nazwa banku i numer rachunku, na który Sprzedający ma dokonać zwrotu płatności – jeśli Kupujący wybiera taki sposób zwrotu:

Pouczenie
Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo
w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas SOUNDLOVE MEDICINE – Krzysztof Lottig o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład oświadczenie wysłane przy użyciu formularza zamieszczonego na stronie internetowej i przesłanego pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@soundlovemedicine.pl. Mogą Państwo skorzystać z niniejszego wzoru formularza odstąpienia, ale nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających
z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zapoznałam/em się z Regulaminem i zawartymi w nim zasadami dokonywania odstąpienia od umowy
Data:
Podpis Kupującego:
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Załącznik nr 2
Cennik dostawy

1. Zamówienia krajowe:
a. za pośrednictwem firmy kurierskiej:
b. za pośrednictwem poczty polskiej:
c. Gdy wartość zamówienia przekracza 99,00 zł koszty przesyłki ponosi Sprzedający.
d. za pośrednictwem firmy kurierskiej i wyborze płatności przy odbiorze (Przesyłka za pobraniem): 15,00 zł niezależnie od wartości zamówienia.

2. Zamówienia zagraniczne: koszt przesyłki zagraniczny jest ustalany indywidualnie na potrzeby danego zamówienia.

pokaż